fbpx

Povinně zveřejňované informace

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení klienti, nájemníci a spolupracovníci,

dovolujeme se Vám tímto způsobem poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik.

Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, nebo byste měli zájem o podrobnější informace o údajích, které zpracováváme, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, IČO: 00024007, zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové pod sp.zn. AXII 253

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a prováděcí legislativou.  Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti vyplývající zejména z právních předpisů a smluv. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, nebo od třetích subjektů za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a našimi lázněmi, nebo za účelem splnění naší právní povinnosti, anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke stanovenému účelu, která vyplývá z právních předpisů, smluv, oprávněného zájmu, nebo která byla uvedena ve Vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Jsme si vědomi citlivosti osobních údajů, a proto Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – zejména správu softwarového vybavení, a to pouze za účelem provedení těchto činností. Vaše osobní údaje můžeme v nezbytné míře též předávat ke zpracování třetím stranám, ale pouze je-li to nutné ke splnění naší smluvní nebo právní povinnosti, nebo jestliže jste nám k tomu poskytli souhlas. Tyto třetí strany jsou pak v postavení zpracovatele osobních údajů a zpřístupňujeme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel a dbáme na to, aby i oni důsledně chránili Vaše osobní údaje. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy (v případě, že nám právní předpis ukládá, abychom Vaše osobní údaje (např. zdravotnickou dokumentaci) po určitou dobu uchovávali, vymazat je bohužel po tuto dobu nemůžeme);
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na email společnosti, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat, a to buď stisknutím odhlašovacího odkazu v zaslaných newsletterech či zasláním emailu na adresu gdpr@janskelazne.com.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na nás, či přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů písemně na adrese: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, či telefonicky na telefonním čísle +420 499 860 111, či emailem na emailovou adresu gdpr@janskelazne.com.

Věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.
S úctou, Mgr. Martin Voženílek, ředitel
V Janských Lázních dne 25.5.2018

Informace o zpracování osobních údajů v rámci programu Covid Lázně (slevové poukazy na pobyty se státní podporou) naleznete zde.

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 855 ze dne 17.12.2018, kterým vláda ČR schválila vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022, a na Příkaz ministra zdravotnictví ČR č. 22/2019 byla vedením lázní provedena následující protikorupční opatření.

Byla zřízena protikorupční telefonní linka s číslem +420 499 860 107 a e-mailová adresa protikorupci@janskelazne.com, sloužící pro oznámení podezření na korupční jednání, které souvisí s činností Státních léčebných lázní Janské Lázně. Podezření na korupční jednání můžete oznámit též osobně či dopisem adresovaným ekonomické manažerce lázní. Oznámení může být podáno i anonymně a není pro něj předepsána žádná forma. Pomůže nám však, uvedete-li osobu podezřelou ze spáchání závadného jednání, popis takového jednání a odkazy na konkrétní důkazy. Všechna přijatá oznámení evidujeme a důkladně prošetřujeme. Sdělíte-li nám kontaktní údaje, budeme Vás o výsledku prošetření Vašeho oznámení informovat.

Svými podněty nám můžete pomoci naši práci zlepšovat. Děkujeme.

Náš interní protikorupční program je k nahlédnutí zde.

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří je k nahlédnutí zde.

Seznam zveřejňovaných smluv dle zákona o registru smluv – pro vyhledání uveďte jako IČO publikujícího subjektu 00024007

INFORMACE PODLE 106/1999 Sb.

1. Název a identifikační údaje

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
sídlo: nám. Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. AXII 253

2. Důvod a způsob založení

Státní léčebné lázně Janské Lázně (dále jen „SLL JL“) jsou státním podnikem zřízeným Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí k 1.7.1990 k uspokojování veřejně prospěšných zájmů. Účelem, pro nějž je podnik založen, je poskytování zdravotních služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče, při níž podnik využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a léčebně rehabilitační péče formou lůžkové péče následné, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků. Základními předměty podnikání SLL JL je zajišťování a poskytování lázeňské rehabilitační péče a léčebně rehabilitační péče formou lůžkové péče následné pro pacienty ve stanovených indikacích podle příslušných předpisů v rozsahu stanoveném zakladatelem a správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, vč. jejich ochrany.
Zakladatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní údaje a úřední hodiny

Elektronická adresa podatelny je info@janskelazne.com.
Veškeré další kontaktní údaje jsou uvedeny zde:
Úřední hodiny sekretariátu ředitele jsou pondělí-pátek 8:00-14:00.

5. Základní dokumenty a právní předpisy

Úplné znění zakládací listiny zde:
Statut zde:
SLL JL se při své činnosti řídí platnými právními předpisy a vnitřními předpisy podniku. Mezi základní právní předpisy vztahující se k činnosti SLL JL patří zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhláška č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a zákon č. 77/1997 Sb. o státním podniku.

6. Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon“), může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba žádost o poskytnutí informace (dále také jen „žádost“). Žádost může být SLL JL podána ústně nebo písemně.
Ústní žádost žadatel podá buď osobně na sekretariátu ředitele SLL JL, nám. Svobody 272, 542 25 Janské Lázně nebo telefonicky na telefonním čísle 499 860 103 s tím, že příslušný pracovník SLL JL může žadatele vyzvat o podání žádosti písemnou formou.

Písemnou žádost lze podat:

• dopisem na adresu Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, nám. Svobody 272, 542 25 Janské Lázně,
• prostřednictvím datové schránky na adresu zpfsmkk
• emailem na adresu info@janskelazne.com.

Náležitosti žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.:

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Vyřízení žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.:

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Pokud je žádost žadatele neúplná nebo nesrozumitelná, vyzve SLL JL žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil či upřesnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, SLL JL žádost odloží v případě její neúplnosti nebo žádost odmítne v případě její nesrozumitelnosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti SLL JL, SLL JL žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Opravné prostředky v řízení podle zákona 106/1999 Sb.:

A. stížnost:
Na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat prostřednictvím SLL JL stížnost. Stížnost lze podat ústně či písemně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní SLL JL písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených Zákonem (ust. § 16a Zákona). O stížnosti rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Nadřízený orgán přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že postup povinného subjektu potvrdí, nebo povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě žádost vyřídil, nebo usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

B. odvolání:
Proti rozhodnutí SLL JL o odmítnutí žádosti či její části může žadatel podat k nadřízenému orgánu (Ministerstvu zdravotnictví ČR) odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí SLL JL o jejím odmítnutí. Odvolání proti rozhodnutí SLL JL se podává Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím SLL JL, sekretariát ředitele, na adrese Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, nám. Svobody 272, 542 25 Janské Lázně. Odvolání proti rozhodnutí SLL JL o odmítnutí žádosti či její části předloží SLL JL spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (Ministerstvu zdravotnictví ČR) ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem (v daném případě SLL JL).

C. žaloba:
Při soudním přezkumu rozhodnutí nadřízeného orgánu (Ministerstva zdravotnictví ČR) o odvolání na základě podané žaloby podle zvláštního právního předpisu soud prozkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

7. Příjem stížností a dalších podání

Všeobecné informace můžete získat osobně, telefonicky, datovou schránkou, poštou, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře.
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiné dožádání můžete podávat ústně osobně či telefonicky, nejlépe však v písemné formě osobně, datovou schránkou, poštou či emailem. Kontaktní údaje jsou uvedeny výše.
Informace o způsobu podávání a vyřízení stížností jsou uvedeny zde:
K podání připomínky, podnětu nebo pochvaly mohou klienti v průběhu pobytu využít terminály spokojenosti ASKNOW, které jsou umístěny u hlavní recepce na Janském Dvoře, v prostorách Benátské haly, před jídelnou Centrum a ve foyer Vesny.

8. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Zde:

9. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 zde:
Výroční zpráva za rok 2021 zde:

10. Informace poskytnuté na žádost

  • Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 3.2.2022 Zde:
  • Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 20.10.2020 Zde:
  • Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 1.3.2021 Zde:
  • Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 10.3.2021 Zde:
  • Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 20.5.2021 Zde:

V současné době státní podnik nenabízí žádný movitý a nemovitý majetek k prodeji.

Skip to content