Práva a povinnosti pacientů - Janské Lázně

Práva a povinnosti pacientů

Práva a povinnosti pacienta

Zdravotní a sociální služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.

Pacient má právo na poskytování zdravotních a sociálních služeb na náležité odborné úrovni.

Pacient má při poskytování zdravotních a sociálních služeb dále právo:

 1. na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních a sociálních služeb.
 2. zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb.
 3. vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby, to neplatí  jde-li o poskytování neodkladné péče.
 4. být seznámen s domácím řádem zdravotnického zařízení.
 5. na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejichž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou.
 6. na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům, tak že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí.
 7. na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 8. pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívajícími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 9. pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to takovým způsobem, aby nebyla narušována práva ostatních pacientů.
 10. znát jméno popřípadě jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky.
 11. odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
 12. přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s domácím řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 13. má právo, aby byl srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.
 14. přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
 15. pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním výkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.
 16. souhlas s poskytnutím zdravotních a sociálních služeb se pokládá za svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku.

Pacient má při poskytování zdravotních a sociálních služeb dále právo:

 1. dodržovat navržený individuální léčebný postup
 2. řídit  se domácím řádem
 3. pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o
 4. užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních a sociálních služeb.
 5. nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod
  vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 6. uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem.
Dárkové poukázky