Práva a povinnosti pacientů - Janské Lázně

Práva a povinnosti pacientů

Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo:

 • na poskytnutí zdravotní služby pouze s jeho svobodným[1] a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak. Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Má právo odmítnout léčbu, ukončit léčbu na vlastní žádost, s tím, že bude poučen o dalších souvislostech;
 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni;
 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních
  služeb;
 • zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb;
 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, který mu poskytuje zdravotní služby, to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče;
 • být seznámen s domácím řádem zdravotnického zařízení;
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejichž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou;
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům, tak že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí;
 • na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb;
 • pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy má při komunikaci související
  s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným
  a dorozumívajícími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou;
 • pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to takovým způsobem, aby nebyla narušována práva ostatních pacientů;
 • znát jméno, popřípadě jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky;
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka;
 • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu
  s domácím řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak;
 • má právo, aby byl srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu
  a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny;
 • přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví
  a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s domácím řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů;
 • pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním výkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • pacient má právo na veškeré informace o zdravotním stavu, tedy má právo nahlížet do dokumentace, nebo dělat si kopie z vedené zdravotnické dokumentace;
 • pacient
 • pacient má právo odmítnout transport do jiného zdravotnického zařízení, v případě, že mu bude nabídnut;
 • pacient má právo na diskrétnost o veškerých shromažďovaných informacích;
 • být informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.

 [1] souhlas s poskytnutím zdravotních služeb se pokládá za svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku.

 

Pacient má při poskytování zdravotních služeb povinnosti:

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup. V případě, že pacient nemůže absolvovat navržený individuální léčebný postup, jeho povinností je nahlásit tuto skutečnost lékaři, aby mohla být zaznamenána do jeho zdravotnické dokumentace.
 • řídit se domácím řádem;
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli,
  o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních a sociálních služeb;
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod
  vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
 • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb a dalších služeb, které mu byly poskytnuty
  s jeho souhlasem, a které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění;
 • stvrdit podpisem, že byl seznámen se svými právy a povinnostmi;
 • respektovat důstojnost zdravotnických a jiných pracovníků, podílejících se na zdravotní péči o pacienta.

 

Koronavirus a přijatá opatření - důležité informace zde