Informace o zpracování osobních údajů

Vážení klienti, nájemníci a spolupracovníci,

dovolujeme se Vám tímto způsobem poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik.

Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, nebo byste měli zájem o podrobnější informace o údajích, které zpracováváme, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, IČO: 00024007, zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové pod sp.zn. AXII 253

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a prováděcí legislativou.  Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti vyplývající zejména z právních předpisů a smluv. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, nebo od třetích subjektů za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a našimi lázněmi, nebo za účelem splnění naší právní povinnosti, anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke stanovenému účelu, která vyplývá z právních předpisů, smluv, oprávněného zájmu, nebo která byla uvedena ve Vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Jsme si vědomi citlivosti osobních údajů, a proto Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – zejména správu softwarového vybavení, a to pouze za účelem provedení těchto činností. Vaše osobní údaje můžeme v nezbytné míře též předávat ke zpracování třetím stranám, ale pouze je-li to nutné ke splnění naší smluvní nebo právní povinnosti, nebo jestliže jste nám k tomu poskytli souhlas. Tyto třetí strany jsou pak v postavení zpracovatele osobních údajů a zpřístupňujeme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel a dbáme na to, aby i oni důsledně chránili Vaše osobní údaje. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy (v případě, že nám právní předpis ukládá, abychom Vaše osobní údaje (např. zdravotnickou dokumentaci) po určitou dobu uchovávali, vymazat je bohužel po tuto dobu nemůžeme);
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na email společnosti, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat, a to buď stisknutím odhlašovacího odkazu v zaslaných newsletterech či zasláním emailu na adresu gdpr@janskelazne.com.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na nás, či přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů písemně na adrese: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, či telefonicky na telefonním čísle +420 499 860 111, či emailem na emailovou adresu gdpr@janskelazne.com.

Věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.
S úctou, Mgr. Martin Voženílek, ředitel
V Janských Lázních dne 25.5.2018

Informace o zpracování osobních údajů v rámci programu Covid Lázně (slevové poukazy na pobyty se státní podporou) naleznete zde.

Zveme Vás na zahájení lázeňské sezóny, které se koná v sobotu 1. 6. 2024.

Skip to content