Norské fondy

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=“Norské fondy“ tab_id=“1476375307534-0bad7789-154a“][vc_column_text]

 

Lázně obdržely grant z Norských fondů

 

Státní léčebné lázně Janské Lázně obdržely v rámci programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ dotaci z Norských fondů na projekt „Zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna“.

Cílem projektu je umožnit komplexní terapii děti s perinatálním postižením. Prostory dětské léčebny budou dovybaveny moderními terapeutickými přístroji a vybavením, které zlepší komfort malých pacientů. Současně s tím již byla zahájena činnost klinického psychologa, který pracuje nejen s dětmi, ale také poskytuje odlehčení a pomoc rodičům postižených dětí.

Projekt je realizován od ledna 2015 do září 2016. Celkové předpokládané náklady projektu přesahují 7,5 mil. Kč a z toho dotace činí 80%, tj. přes 6 mil. Kč.

Celkovým cílem Norských fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů a posílit bilaterální vztahy mezi Českou republikou a subjekty z Norska. Informace o poskytovateli a programu lze získat mimo jiné i na webu www.norwaygrants.cz.

robotická rehabilitace

Podpořeno grantem z Norska


Novým velkým pomocníkem je například špičkové zařízení pro rehabilitaci ruky a prstů – robotická ruka GLOREHA. Děti s její pomocí cvičí při léčbě těžkých pohybových, neurologických a onkologických onemocnění. Vakuový přístroj EXTREMITER pomáhá při léčbě otoků končetin. Mezi další nové vybavení patří také polohovací stůl s integrovaným robotickým systémem ERIGO, který pomáhá současné vertikalizaci a mobilizaci malých pacientů neschopných samostatného stoje nebo dlouhodobě ležících či závěsné zařízení REDCORD. Ve dvaceti dětských postelích jsou také nové antidekubitní matrace, součástí projektu jsou také přebalovací pulty či speciální krmicí židle. Svoji činnost zahájil také klinický psycholog.

GLOREHA – KOGNITIVNÍ TERAPIE – KLINICKÁ PSYCHOLOŽKA S DĚTSKÝM PACIENTEM – REDCORD – EXTREMITER


O Státních léčebných lázních Janské Lázně, s. p.

V lázeňské péči a léčbě využíváme kromě přírodních léčivých zdrojů a celé řady dalších léčebných prostředků také moderní rehabilitační metody, včetně unikátních robotických rehabilitačních přístrojů. V současné době dokončujeme kompletní modernizaci lázeňského hotelu Terra.

Léčíme široké spektrum onemocnění – ortopedická, nervová, nervosvalová, respirační, metabolická a onkologická. Přijíždějí k nám klienti s bolestmi zad, záněty a jinými chorobami nervů, pacienti po zánětech mozku a mozkových blan, po poliomyelitidě (dětské obrně), po cévních příhodách mozkových, po implantaci kloubních náhrad, po úrazech a operacích obratlových plotének, s netuberkulózními onemocněními dýchacích cest. Specifické postavení má dětská léčebna VESNA, kde se léčí dětští pacienti do věku 18 let s diagnózami nervového onemocnění, onkologického onemocnění, dětskou obezitou a nemocemi dýchacího a pohybového ústrojí.

Naše lázně historicky poskytují celé spektrum lázeňské péče pro všechny skupiny zájemců o klasické lázeňské pobyty – od komplexní a příspěvkové péče, která je plně nebo částečně hrazena zdravotní pojišťovnou, přes samoplátecké pobyty až po speciální rekondiční pobyty využívané zejména firemní klientelou. Naší součástí jsou lázně pro děti a mimo lázeňské péče poskytujeme i lůžkovou rehabilitační péči; lůžka mají status lůžek odborného léčebného ústavu.


Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.
Zdroj: MF ČR

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907


SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PROJEKTU V DĚTSKÉ LÉČEBNĚ VESNA:

PUBLICITA:

Tisková zpráva

Děti v Janských Lázních motivují k uzdravení roboti

Při léčbě a terapii dětí v Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních využívají zdejší odborníci nové moderní přístroje a další vybavení. Během letošního roku jej pořídili díky projektu, který je podpořen grantem z Norska. Jeho cíl – umožnit ucelenou terapii dětí s perinatálním postižením (vztahuje se k období před porodem dítěte a krátce po něm) – byl naplněn. Svoji činnost nově také zahájil klinický psycholog, který pracuje s dětmi a poskytuje odlehčení a pomoc i rodičům postižených dětí.

Novým velkým pomocníkem pro malé pacienty i fyzioterapeuty je například špičkové zařízení pro rehabilitaci ruky a prstů – robotická ruka GLOREHA. Ergoterapeutka Kateřina Kořínková právě navléká šestileté pacientce rukavici s prsty, na které nasadí kolíky, napojené na ovládací panel. „Rukavice je lehká a umožňuje plynulý pohyb pro různá cvičení,“ říká a spouští program pro sevření a rozevření jednotlivých prstů. Malá slečna sleduje simulované pohyby své vlastní ruky jako „robota“ na obrazovce počítače ve 3D programu a dostává pokyny: „Katko a teď zavíráme prsty – ukazováček, prsteníček, každý zvlášť.“ Ruka připomíná střihorukého Edwarda z filmu a děvčátko, které se zde léčí po komplikované zlomenině, to baví. Děti s její pomocí cvičí při léčbě těžkých pohybových, neurologických a onkologických onemocnění.

Až 16 dětí denně může nyní cvičit na závěsném systému REDCORD, díky kterému jim zde pomáhají zlepšovat motorické schopnosti. Mechanický závěsný systém s posuvnou stropní konstrukcí je vybaven sadou různých popruhů a lan. Ve cvičebnách jich přibylo dalších šest a pro děti je to vítaná změna. „S pacienty od útlého věku zde můžeme aktivně cvičit způsobem, který děti baví a motivuje, říká fyzioterapeut Jan Vízek. „Když jim pomocí závěsu odlehčíme tělo, mohou se hýbat v rozsahu, jaký jim běžně jejich nemoc nedovolí. Když mají například v případě dětské mozkové obrny zkrácené svaly z dlouhodobého sezení na vozíku, mohou po sérii cvičení natáhnout nohy, aniž bychom jim násilím protahovali svaly. Takže vlastní aktivitou zlepšují svůj stav. Je to motivace k radosti, cvičení provádíme zábavnou formou a moc je baví, říkají si o ně samy.“

Také další přístroje najdeme v Dětské léčebně Vesna, tentokrát na oddělení elektroléčby. Elektroléčebný vakuový přístroj EXTREMITER zde využívají k léčbě otoků končetin malých pacientů. „Do válcovité části přístroje umístíme pacientovu léčenou nohu, nebo ruku, na kterou působí střídavě podtlak a přetlak, který vzniká uvnitř válce. Zjednodušeně můžeme říci, že uměle prokrvuje končetinu,“ objasňuje terapeutka Hana Tichá.

K  novému vybavení patří polohovací stůl se zapojeným robotickým systémem ERIGO. Pomáhá pomalému uvedení do svislé polohy a následné mobilizaci malých pacientů, kteří nejsou schopni samostatně stát, nebo jsou trvale upoutáni na lůžko. Ve dvaceti dětských postelích jsou nové antidekubitní matrace a součástí projektu jsou také přebalovací pulty či speciální krmící židle.

„Dětská léčebna Vesna již dlouhodobě patří mezi zařízení poskytující ucelenou terapii pro děti s perinatální zátěží a díky této dotaci ho doplňujeme o nejmodernější vybavení, rehabilitační přístroje a metody,“ uzavírá ředitel lázní Rudolf Bubla.

Dotace z Norských fondů 2009-14 na projekt „Zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna“, program CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“. Projekt byl zahájen v lednu 2015, celkové náklady přesahují 7,5 mil. Kč a z toho dotace z Norských fondů činila 80 %, tj. přes 6 mil. Kč.

Celkovým cílem Norských fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů a posílit bilaterální vztahy mezi Českou republikou a subjekty z Norska. Informace o poskytovateli a programu lze získat mimo jiné i na webu www.norwaygrants.cz.

Pražský Deník – online

Deník – print
denik_praha denik_hk

 

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Norway Grants“ tab_id=“1476375691118-e90303a4-ff16″][vc_column_text]

 

Health spa has received a grant from the Norway Grants

 

The state health spa Janske Lazne has received a grant from the Norway Grants for the project „Improving care for children with perinatal disabilities in Vesna Children’s Hospital“. The project is implemented under CZ11 – „Initiatives in the field of public health“program.

The aim of the project is to provide comprehensive treatment of children with perinatal disabilities. Facilities of the children’s hospital will be retrofitted with modern therapeutic devices and equipment to improve comfort young patients. Simultaneously, it has already begun a work of a clinical psychologist who works not only with children, but also provides relief and support for parents of disabled children.

The project is implemented from January 2015 to September 2016. The total estimated project costs exceed 7.5 mil. CZK and the subsidies will amount to 80% (over 6 mil. CZK).

The overall objective of the Norway Grants is to help reduce economic and social disparities and strengthen bilateral relations between the Czech Republic and actors from Norway. Information about provider and program can be obtained on the web site www.norwaygrants.cz.

robotická rehabilitace

Supported by a grant from Norway


The state health spa Janske Lazne has a new high-end device for hand and fingers rehabilitation – a robotic glove GLOREHA. The children with musculoskeletal, neurological and oncological conditions are using the GLOREHA glove for their treatment. Vacuum compression therapy procedures by EXTREMITER device helps the re-opening of blood-vessel connections and reduce swellings. Our another new equipment ERIGO – an innovative tilt table with integrated robotic stepping functions, or a Redcord medical device help the children patients unable to safely stand alone or to long-term immobile patients. We also have new anti decubitus mattresses for twenty children beds, baby changing tables and special feeding chairs. Also the clinical psychologist has started providing her proffesional services.

GLOREHA – COGNITIVE THERAPY – CLINICAL PSYCHOLOGIST WITH CHILD PATIENT – REDCORD – EXTREMITER


About the State Health Spa Janské Lázně

Beside of the natural healing resources we also use a variety of other medical treatments, modern rehabilitation methods, including high-end robotic rehabilitation devices in the spa care. Currently we are completing the hotel Terra modernization works.

We successfully treat a wide spectrum of diseases – orthopedic, nervous, neuromuscular, respiratory, metabolic and oncologic. Patients treated with encephalitis and meningitis, polio, strokes, joint replacements, disc and respiratory diseases or people suffering from back pain or neuritis come here for therapy.

The Vesna Children’s Treatment Center specializes in treating children and adolescents up to 18 years old for oncology and respiratory diseases, nervous disorders, including obesity, muscular and respiratory disorders.

Our spa historically provide a wide range of spa treatment for all groups of visitors – such as a comprehensive and contributory care which is fully or partly covered by health insurance, care paid by patient and special reconditioning spa stays requested mainly by the business clientele. We also provide recuperative care outside the spa care as a part of the Specialized Medical Institute (OLÚ).

 


The objectives of support of the EEA and Norway Grants Fund are selected by Czech side itself

Ministry of Finance – National Focal Point for the EEA and Norway Grants – responds to the increasing number of misleading information and speculation about the purpose and importance of the EEA and Norway Grants in the Czech Republic. The Czech Republic is the recipient of these funds since 2004, when it joined the European Union and the European Economic Area (EEA). Since then, through them have been supported hundreds of projects worth more than 6 billion.

The providers of funds are three Member States, EEA – Norway, Iceland and Liechtenstein. The support is provided to sixteen countries in Central, East and South Europe, mostly to the so called the new EU member states. The main objective of the EEA and Norway Grants is to reduce social and economic disparities in Europe and to strengthen bilateral contacts and mutual cooperation.

Program areas that are supported in the Czech Republic were chosen by Czech side and are anchored in bilateral Memorandum of Understanding between the Czech Republic and donors, which was approved by the Czech government.

Subsequent preparation of programs, announcing open calls, and the selection of projects have been fully coordinated by the Czech intermediaries programs. The Czech Republic bears responsibility for the support of specific projects and donors cannot interfere in this process. EEA and Norway Grants emphasize the importance of transparency which excludes any pressure to enforce ideological or political intentions of another state in the Czech Republic

Currently, projects from the 2009-2014 period are being completed. Within this period the Czech Republic used approximately 3.5 billion Czech crowns.

Whereas in the first period 2009-2014 almost half of the support was invested in the revitalization of cultural heritage, nowadays the finance is divided evenly between programs such as support for contemporary art, environmental protection, health and social development, cooperation in education, science and research, strengthen the non-profit sector and cooperation in justice. These areas are financed insufficiently from the budget of the Czech Republic or the volume of the resources in these areas decreases.

Source: Ministry of Finance of the Czech Republic

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907


CLOSING CEREMONY OF THE PROJECT:

MEDIA RELEASE:

Robot-assisted therapy improves youngest patients motivation

For treatment and therapy in the Children’s Treatment Center Vesna in Janské Lázně local experts are using new modern devices and other equipment. During this year, the project supported by a grant from Norway enabled to retrofit the state spa. Its objective providing a comprehensive treatment of children with perinatal disabilities (that refers to the period immediately before and after birth) has been attained. The clinical psychologist has started providing the professional services to children and should also help parents of children with special needs.

New big help for children patients and physiotherapists is, for example, a high-end robotic device for hand rehabilitation – a robotic glove GLOREHA. Occupational therapist Kateřina Kořínková is helping six years old patient to put the glove on. Glove is connected to the control panel thanks to pins that are put on the patient’s fingers. „The glove is lightweight and allows smooth movement for various exercises, “says the therapist and launches the program for opening and closing the hand. Little girl is watching the simulated movements of her own hand on the computer screen in 3D and receives instructions: „Katko, and now you are closing the following fingers – index finger, ring finger, each one separately.“ Hand reminds us of the Edward Scissorhands and the girl that is treated here after a complicated fracture is enjoying this therapy. The children with musculoskeletal, neurological and oncological conditions are using the GLOREHA glove for their treatment.

Up to sixteen children a day may now use a Redcord medical device that improves motor skills. Mechanical system with sliding structure is equipped with various straps. Now we have six Redcord devices and for the children it’s a welcome change. „Patients from a very early age can actively exercise in a way that children love and motivates,” says physiotherapist Jan Vízek. “When we reduce a patient’s body weight with this device they are able to fully move even though normally ,because of their illness, they wouldn’t be able to. If they have, for example, in the case of cerebral palsy shortened muscles from prolonged sitting in a wheelchair after a series of exercises they can stretch their legs without need of using a force to stretch their muscles. So by their own physical activity they improves their condition. It’s a motivation for the joy, a funny way exercising and they really enjoys it and the children are asking for it themselves.”

We can also find other equipment in the Children’s Treatment Center Vesna, this time in the electrotherapy department. Vacuum compression device EXTREMITER helps the re-opening of blood-vessel connections and reduce swellings. „Therapy is based on the controlled alternation of the under pressure and over pressure phase into the application cylinder in which the treated leg or hand is placed. Simply said, we artificially improve the blood supply in the limb,“ explains Hana Tichá.

Another new equipment ERIGO – an innovative tilt table with integrated robotic stepping functions helps the children patients unable to safely stand alone or to long-term immobile patients. Also new anti-decubitus mattresses for twenty children beds, baby changing tables and special feeding chairs are part of the project.

“The Children’s Treatment Center Vesna for a long time belongs among facilities that provides comprehensive treatment of children with perinatal disabilities and thanks to this donation we are able to retrofit the children’s hospital with modern therapeutic devices and equipment.” concludes the director of the state health spa Rudolf Bubla.

The project is implemented from January 2015 to September 2016. The total estimated project costs exceed 7.5 mil. CZK and the subsidies will amount to 80% (over 6 mil. CZK).

The overall objective of the Norway Grants is to help reduce economic and social disparities and strengthen bilateral relations between the Czech Republic and actors from Norway. Information about provider and program can be obtained on the web site www.norwaygrants.cz.

Pražský Deník – online

Deník – print
denik_praha denik_hk

 

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Skip to content